Är vi förberedda på konsekvenserna av klimatförändringen?

Debatt/Samhälle.
DEBATT. Bidrag skickas till: debatt@opulens.se

KLIMATKOSTNADER. “Vad gäller om vi som enskilda personer, företagare eller fastighetsägare drabbas? Vem är ansvarig, vad täcker försäkringar osv. Kommunen vi bor i ska ha en klimatanpassningsplan som tar upp dessa frågor. Så ta kontakt med kommunen men vänta inte tills du drabbas”, skriver Roger Bydler. 

Väderkatastroferna har avlöst varandra under det år som har gått. Enorma nederbördsmängder, värmeböljor, torka, orkaner och skogsbränder har lett till många människors död, liksom omfattande skador på hus, egendom och natur. Den globala uppvärmningens påverkan på dessa väderhändelser är forskarna idag ense om.

I de nyligen avslutade klimatförhandlingarna i Bonn, COP23, har det som benämns ”Loss and Damage” varit en viktig fråga. Den handlar om vem som ska stå för kostnaderna och andra insatser då effekterna av klimatrelaterade väderhändelser är så stora att anpassningsåtgärder inte har räckt till. Det är då i första hand de fattigaste länderna som ska få hjälp då stora klimatrelaterade väderkatastrofer inträffar. De enorma översvämningar som inträffade i Bangladesh och Indien tidigare i år är exempel då hjälp behöver sättas in.

För att få en uppfattning om vilka belopp det kan vara fråga kan vi se konsekvenserna av orkanen Harvey som drabbade bland annat Houstonområdet i Texas med rekordstora nederbördsmängder. Det är en av de största väderkatastroferna som USA har råkat ut för i modern tid och beräknas ha orsakat skador för över 150 miljarder dollar.

Även om vi förhoppningsvis inte riskerar att råka ut för väderkatastrofer av en sådan omfattning finns det all anledning även för oss här i Sverige att vara förberedda på allt häftigare väderhändelser. Vi får ett varmare och blötare klimat, vindstyrkor på stormnivå, havsnivån höjs och ovanligt stora nederbördsmängder blir allt vanligare i delar av vårt land, medan andra områden drabbas av torka.

SMHI har tagit fram en Klimatanpassningsportal som svarar på många av de frågor vi ställs inför. Men vad gäller om vi som enskilda personer, företagare eller fastighetsägare drabbas? Vem är ansvarig, vad täcker försäkringar, vilket ansvar har kommunen, är frågor som vi bör ha svar på innan vi drabbas. Enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring anmäldes under 2015 mer än 27 000 skador till en kostnad av 995 miljoner. Tar vi dessutom hänsyn till samhällets kostnader för räddningstjänst och sjukhusvård blir kostnaderna betydligt högre.

På sikt kan enskilda fastighetsägare få svårt att försäkra hela eller delar av sina fastigheter, säger företrädare för försäkringsbranschen. Om ett försäkringsbolag vet att en fastighet drabbas av översvämningar vartannat år kan det bli så att skadan inte längre klassas som en så kallad oförutsedd skada. Det innebär att premien kan sättas till 100 000 kronor eller mer, vilket kanske i praktiken innebär att det blir omöjligt att försäkra fastigheten.

Kommunen vi bor i ska ha en klimatanpassningsplan som tar upp dessa frågor. Så ta kontakt med kommunen men vänta inte tills du drabbas. Vi vet att hus ligger i farozonen för stranderosion, vi vet att översvämningar kommer att orsaka stora skador, vi vet att torka kommer att orsaka problem och vi vet att stormar kommer att orsaka skador på skog och störningar i samhällsfunktioner. Genom att vara förberedda kan vi både förebygga konsekvenserna och skydda oss om vi drabbas.

ROGER BYDLER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr