Tres Oculus Cristatus

Underskruvat.
Foto: Djur i kosmos.

OKÄNT DJUR. Opulens har köpt rättigheterna till en artikel av Max Melgar ur den högt aktade populärvetenskapliga skriften Djur i kosmos. Det handlar i detta fallet om ett för det stora flertalet okänt djur.

Professor Birgitta H. Swedborg har ingående studerat varelsen Tres Oculus Cristatus som har sin hemvist på planeten TOX 1668. Den har visat sig ogilla att vara tillfångatagen och är mycket flyktbenägen i professorns laboratorium. Djuret i fråga är påfallande högljutt men dock inte vid sina rymningsförsök, vilket tyder på att den besitter en avancerad kalkylerande intelligens, något vi ska återkomma till senare. Vad gäller dess skrän så är det en egenskap som måste betraktas som egendomlig av det enkla skälet att djuret saknar stämband. Än mer märkligt är att Tres Oculus Cristatus besitter förmågan att likt en papegoja upprepa ett stort antal ord som professorn sagt i laboratoriet, och detta trots att djuret saknar något som påminner om öron. Professor Swedborg misstänker att vi talar om en varelse som besitter några för närvarande svårlokaliserade hörselorgan på kroppen.

I sin naturliga miljö lever Tres Oculus Cristatus i avskildhet, men icke desto mindre tycks den kunna föröka sig med framgång utan någon partner, vilket i och för sig är besynnerligt då den inte har en tillstymmelse till könsorgan eller för den delen livsbefruktande kloaker vilka vi kan finna hos helt vanliga fåglar på vår planet Jorden. Häpnadsväckande är också att den till sin fysiska konstitution inte har några som helst likheter med hermafroditiskt reproducerande djur som maskar eller kräftor. Vad gäller djurets fysionomi så är det 120 centimeter högt och väger runt 50 kilo. Det har ett klotformat huvud på vilket det sitter tre stora ovalformade ögon som består av en mängd hexagonala ljuskänsliga linser som för tankarna till fasettögon.

En viktig detalj vad gäller det treögda huvudet är att det på toppen av skallen har taggar som påminner om en törnekrona, vilket är förklaringen till att djuret har fått det passande namnet Tres Oculus Cristatus. En ytterligare detalj i sammanhanget är att huvudet kan vridas i 360 grader vilka har sina fördelar då den mer eller mindre allseende varelsen ständigt söker föda. Vad gäller djurets födointag så är den köttätare och det har även framkommit inslag av kannibalism i så måtto att den understundom äter upp sin egen avkomma.

Tres Oculus Cristatus har flera extremiteter, närmare bestämt tre armliknade tentakler som den tar sig fram på och som tjänstgör även som fötter; det kan med lätthet förflytta sig på land och i vatten. Om vi undantar huvudet och extremiteterna så är den ymnigt befjädrad i granna färger, men trots den välförsedda befjädringen, är djuret oförmöget att flyga och – för den delen – värpa ägg.

Avslutningsvis kan nämnas att en fullvuxen Tres Oculus Cristatus hjärna – som för övrigt är turkosfärgad – väger runt 350 gram och dess volym är en fjärdedel av en människas. Den har en utvecklad prefrontal kortex och anmärkningsvärt djupa fåror i storhjärnan vilken består av ett par miljarder hjärnceller som tyder på att vårt treögda-kristus-djur begåvats med en sällsynt avancerad intelligens. Och mycket riktigt har den i laboratoriestudierna visat prov på ovanligt goda kognitiva förmågor. Dessutom misstänker professor Birgitta H. Swedborg att den har oroväckande telepatiska förmågor då hon har känt sig iakttagen, som om djurets medvetande trängt sig in i hennes eget.

MAX MELGAR
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr