Låt inte kol-lobbyn kidnappa Katowice

Debatt/Samhälle.
Bild: Gerd Altmann

“Fredagen den 30 november, inför starten av COP24, uppmanar Klimataktion och nätverket Klimatsverige människor på över hundra orter i Sverige att ställa sig utanför sitt närmaste kommunhus och stödja den kamp som Greta Thunberg startade med sin skolstrejk”, skriver Klimataktions talespersoner Pia Björstrand och Samuel Jarrick.

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se

Den 3 till den 14 december genomförs COP24 i Katowice i Polen. På FN:s klimattoppmöte ska besluten från Parisavtalet tas vidare i planering och praktik. De svenska förhandlarna beskriver COP24 som ett av de större klimattoppmötena där viktiga knäckfrågor behöver lösas. Samtidigt tycks glappet mellan ord och handling nästintill oöverstigligt. Detsamma gäller glappet mellan forskarnas nödrop och ländernas ambitionsnivå.

Eftersom Parisavtalet inte innehåller några bindande åtaganden om minskade utsläpp är det upp till länderna själva att formulera utsläppsmål och uppfylla dessa. En huvudpunkt på mötet kommer därför att vara antagandet av Parisavtalets regelbok som ska utgöra en precisering av avtalet med fokus på genomförandet. Bland annat ska regler för mätning och rapportering av utsläpp fastställas liksom regler kring mekanismer för utsläppshandel. Regelboken behöver skapa transparens och säkerställa att samma regler gäller för alla parter. Dessutom ska dessa åtaganden ses över vart femte år och formerna för detta behöver också skrivas in i regelboken.

Det vore en stor framgång om en sådan regelbok kunde komma till stånd, men tyvärr är det mycket osäkert om detta kommer att lyckas. Konflikterna är stora och den politiska viljan hos många länder är låg.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

För att en regelbok ska få någon faktisk betydelse behöver ambitionsnivåerna höjas rejält. En annan viktig fråga på mötet kommer att vara att förmå framför allt de rika länderna att öka sina ambitioner. Diskussioner som handlar om de mer kortsiktiga åtagandena kommer att föras inom ramen för så kallade talanoadialoger och förhoppningen är att resultatet av dessa dialoger kommer att ge en stark signal till länderna om att det nu är dags att ta krafttag i klimatfrågan.

I talanoadialogerna ingår både representanter för ländernas delegationer och från forskningsinstitut, näringsliv och civilsamhället. FN:s tidigare klimatmöten har i allt för stor utsträckning bromsats upp av personer med intressen i den fossila industrin, olje- gas- och kol-lobbyister. Dessa har ofta som mål att sänka ambitionerna samt att torgföra avancerade system för klimatkompensation, för att på så sätt kunna fortsätta med fossil förbränning. I Polen är kol-lobbyn stark, vilket varit påtagligt när klimatmötena tidigare hållits i landet. Detta har bland andra miljöpartisten och EU-parlamentarikern Max Andersson uppmärksammat i ett antal debattartiklar. Han har nu fått EU med sig för en ökad reglering av fossillobbyisternas inflytande på över klimatförhandlingarna. En förhoppning är att en sådan reglering kan göra förhandlingarna mer konstruktiva och fruktbara framöver. Parallellt behöver forskningens och civilsamhällets inflytande öka.

Vi har heller ingen tid att förlora — vi vill se ett genombrott i Katowice. Vi kan inte acceptera ännu ett klimattoppmöte utan konkreta resultat när världen bokstavligen står i brand och isarna smälter, snabbare än klimatforskarnas värsta scenarier! De som har en annan agenda än vår gemensamma överlevnad bör inte få sitta med vid förhandlingsborden i Katowice eller på något klimattoppmöte eftersom deras närvaro riskerar att lamslå de beslut som världen så desperat behöver.

Fredagen den 30 november, inför starten av COP24, uppmanar Klimataktion och nätverket Klimatsverige människor på över hundra orter i Sverige att ställa sig utanför sitt närmaste kommunhus och stödja den kamp som Greta Thunberg startade med sin skolstrejk. Hennes och vårt krav är att Sverige ska ta de politiska beslut som krävs för att vi ska hålla oss i linje med Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader och i möjligaste mån få med sig andra nationer på samma linje. Det är det minsta vi kan göra för vår framtid!

PIA BJÖRSTRAND
info@opulens.se
SAMUEL JARRICK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr