“Vägra” föreslås bli ledord för Umeås byggande

Nyheter.
Det nu nedlagda gruvområdet Tuolluvaara föreslås återuppstå som bostadsområdet Eldberget (foto: Visioner i norr)

STADSUTVECKLING. En ny stadsdel i Kiruna byggd i återvunnet materia. Ett Umeå med “vägra”, inspirerat av straight edge-rörelsen och rockbandet Refused, som ledord för stadsutvecklingen. Det är några av de visioner för sex Norrlandskommuner som har tagits fram i samarbete med bland andra konstnärer och arkitekter.

Fakta: “Visioner i norr”

Bakom projektet står Vinnova och Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Rådet för hållbara städer och de sex kommunerna: Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Finansieringen – 3,3 miljoner kronor – är statlig via Vinnova och Formas. Projektet sattes i gång med anledning av de stora satsningar på så kallad “grön storindustri”, exempelvis koldioxidfri stålindustri, batterier och vätgas, som planeras i kommunerna. Dessa satsningar väntas leda till många tusen nya arbetstillfällen i Västerbottens och Norrbottens län de kommande 10–15 åren.

Projektet är inspirerat av New European Bauhaus som lanserades av EU-kommissionen i januari 2021. Ett syfte med det är att lyfta arkitekturens, designens och de kreativa näringarnas kraft i hållbarhetsarbetet.

I januari presenterades de olika grupperna. I Kiruna var den samiska textilkonstnären Britta Marakatt-Labba en av dem som fick i uppdrag att ta fram förslag för det nu nedlagda gruvområdet Tuolluvaara. Ett nytt småskaligt bostads- och fritidsområde, Eldberget, finns nu på papperet. Tanken är att husen ska byggas av material från bland andra de Ralph Erskine-längor som rivs på grund av gruvan och den pågående stadsflytten.

– Jag föreslog för arkitekterna att man skulle tillvarata balkongerna och det tyckte man var ett jättefint förslag. Jag träffade arkitekter och ingenjörer i kommunen i går som sade “att det här får inte bara stanna vid en vision”, säger Britta Marakatt-Labba.

Även färgsättning och fönster från de gamla husen går att ta tillvara på enligt förslaget. För egen del ser Marakatt-Labba den nya småskaliga stadsdelen som en färgmässig karamell, en pärla. En av de två gamla gruvlavarna föreslås bli utkikstorn, med upplyst exteriör, och på området finns också en gammal samisk flyttled utmärkt. Snöstaket kan fungera både som skydd och konstnärlig dekoration.

Tusentals jobb

Elva grupper med arkitekter, skribenter, konstnärer och arkitekter har på bara några månader tagit fram visioner för de sex kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Allt inom ramen för “Visioner i norr” som initierades av Rådet för hållbara städer i samarbete med bland andra ArkDes, Boverket och de berörda kommunerna. Bakgrunden är de satsningar på ny teknik och industri som görs i Västerbotten och Norrbotten och som väntas leda till tusentals jobb redan under de kommande 15 åren. Jessica Segerlund, enhetschef på Arkdes, trycker på vikten av “uthållig hållbarhet” i städernas utveckling.

– Även om man redan nu sammankopplar fler kompetenser i stadsutveckling finns det fortfarande ett normativt sätt att tänka kring det. Vi tror att det finns en stor expertis inom det gestaltande fältet som kan bidra mycket mer.

Hur stor del av förslagen kan då bli verklighet? Jessica Segerlund beskriver visionerna som “intressanta inspel och utgångspunkter för hur man bygger och gestaltar ett samhälle gemensamt”.

– Jag tror att det finns goda möjligheter för att använda stora delar av förslagen men på olika nivåer och i flera tidsdjup.

Inspirerade av Refused

Umeåbandet Refused har inspirerat en av de två grupper som lämnat förslag för just Umeå och som lyfter fram ordet “vägra” som ledord för stadsutvecklingen.

– Även om det är här ett snabbt projekt kan vi läsa in att Umeå har en radikal historia, här finns “straight edge”- rörelsen och en stark gräsrotsrörelse som kanske inte alltid tagits omhand av en högre planeringsnivå, säger Linda Björn på Marge arkitekter.
Deras “vägra-tänk” går bland annat ut på att inte bygga på orörd mark utan i stället på olika sätt förtäta och bygga på höjden i redan befintliga stadsdelar i Umeå som i dag är en relativt glest bebyggd stad, framhåller Linda Björn.

– Det första steget är att vägra exploatera outbyggd mark, och sedan fundera över om man kan bygga på köplador och flerfamiljshus.

Fakta: “Visioner i norr”

Bakom projektet står Vinnova och Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Rådet för hållbara städer och de sex kommunerna: Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Finansieringen – 3,3 miljoner kronor – är statlig via Vinnova och Formas. Projektet sattes i gång med anledning av de stora satsningar på så kallad “grön storindustri”, exempelvis koldioxidfri stålindustri, batterier och vätgas, som planeras i kommunerna. Dessa satsningar väntas leda till många tusen nya arbetstillfällen i Västerbottens och Norrbottens län de kommande 10–15 åren.

Projektet är inspirerat av New European Bauhaus som lanserades av EU-kommissionen i januari 2021. Ett syfte med det är att lyfta arkitekturens, designens och de kreativa näringarnas kraft i hållbarhetsarbetet.

Erika Josefsson/TT

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr