Ett korrektiv till högervridningen

Kultur.
Lasse Berg och Göran Greider (foto: Gregor Flakierski)

FESTIVAL. “Littfest besjälas av en lågmäld antikommersialism och en öppen och inkluderande kulturradikalism. Det fungerar lite som ett korrektiv till samhällets högervridning och uppgivenhet.” Gregor Flakierski rapporterar från årets upplaga av Umeås stora litteraturfest som pågick från torsdag till i söndags.

Littfest i Umeå har sedan starten 2007 utvecklats till Sveriges största, och möjligen också bästa, litteraturfestival. Drygt två dagar med författarsamtal, workshops och seminarier i ett fullspäckat program av högsta kvalitet, med många internationella inslag. Littfest besjälas också av en lågmäld antikommersialism och en öppen och inkluderande kulturradikalism. Det fungerar lite som ett korrektiv till samhällets högervridning och uppgivenhet.

En författare och debattör som går mot strömmen och förespråkarengagerat hoppfullhet är Lasse Berg. Han utvecklade några av sina tankar i ett intensivt, men kanske lite onödigt grabbigt och fnittrigt samtal med Göran Greider.

De två herrarna var helt överens om att läget i världen just nu är svårt. Efter en ganska lång period av optimism och förbättringar på många plan av läget i världen, vänder det någon gång mellan 2010 och 2014. Vilket fortfarande inte förmår att rubba Lasse Bergs positiva inställning.

Opulens och systertidningen Magasinet Konkret närvarade på Littfest (foto: Stefan Bergmark)

Han har under många år rest mycket i Asien och Afrika och studerat olika lokala kulturer, samtidigt som han har tagit del av aktuell forskning på området. Något överraskande hänvisar han till människans ”pacifistiska grundhållning”!

– Det har inte hittats några fossil som visar att någon har blivit dödad av en annan homo sapiens innan vi lämnade Afrika, utbrister han närmast triumferande.

Ett annat viktigt drag, kanske det viktigaste, som präglar människan är det mycket starka behovet av grupptillhörighet och acceptans. Det kan få oss att utföra de mest bestialiska handlingar men kan också utgöra förutsättningen för att gemensamt åstadkomma positiva förändringar.

En avgörande faktor som bestämmer åt vilket håll det kommer att röra sig är förstås den aktuella politiken. En stämning av hat och hets mot ”De andra” riskerar att leda till katastrof. Lasse Berg pekade på Rwanda och folkmordet där som föregicks av åratal av hätsk propaganda mot ”kackerlackor” och liknande.

Det är därför det är viktigt att det finns motkrafter och andra berättelser.

Vilka är det då som ska kunna bjuda motstånd? I ett högintressant samtal mellan historikern Lovisa Broström och Johan Örestig Kling diskuterades medelklassen, denna lika stora som svårdefinierade grupp, och på många sätt så central för samhällsutvecklingen.

1800-talets industrialisering och urbanisering gjorde samhället allt mer komplext och behovet av kompetent och utbildad personal på mellanskiktsnivå ökade kraftigt. Det gäller inte minst i Sverige med en stark, centraliserad stat och så småningom en omfattande offentlig sektor.

– Under 1900-talet har Sverige förmodligen världens största medelklass, konstaterade Lovisa Broström.

Stora delar av medelklassen står arbetarklassen nära, och enligt Lovisa Broström är alliansen mellan de två klasserna central för utvecklingen av välfärdsstaten. Pakten börjar krackelera någon gång under 70-och 80-talen, för att i stort sett kollapsa då regeringen Reinfeldt kommer till makten.

Johan Örestig Kling och Lovisa Broström (foto: Gregor Flakierski)

Borgerligheten använder nu medelklassen för att genomföra skattesänkningar och nedskärningar i välfärden. Paradoxalt nog sker det samtidigt som medelklassen förlorar en hel del i status, och även rent ekonomiskt, relativt sett. Tänk till exempel lärarlöner.

Inom den privata sektorn kan det möjligen förklaras med tillväxten av små- och medelstora företag, där avståndet mellan ledningen och tjänstemännen är betydligt mindre än i storföretagen.

Idag, anser Lovisa Broström, är det helt nödvändigt att återupprätta alliansen mellan arbetare och medelklass för att kunna försvara och utveckla välfärdsstatens landvinningar.

Det är bara ett blygsamt axplock ur ett mycket rikt program med namn som Zadie Smith, Han Kang, Judith Schalansky, Kjell Westö, Annika Norlin, Elin Anna Labba, med flera, med flera.

All information om Littfest finns på deras hemsida: littfest.se

Gregor Flakierski
GREGOR FLAKIERSKI
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr