Låt Sverige bli ledande inom djurfri forskning

Debatt/Samhälle.
Foto: Janet Stephens / Wikimedia Commons

UTFASNING. I dag den 24 april är det Försöksdjurens dag. I Sverige påbörjas årligen försök på närmare en miljon djur. Med tydligare målsättningar och en utarbetad handlingsplan hade flertalet av dem inte behövts, skriver Annie Karlsson, medlem i Förbundet Djurens Rätt.

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.

EU:s djurförsöksdirektiv, som antogs 2010, innebär att medlemsländerna ska eftersträva att fasa ut djurförsöken. Sedan 2017 finns även ett så kallat 3R-center i Sverige, vars syfte är att främja alternativa metoder (replace), begränsa antalet djur som används (reduce) och minska det lidande som de utsätts för (refine). Djurförsöksdirektivet och de tre r:en finns inarbetade i svensk lagstiftning, men ännu finns det inte resurser nog att efterleva dem i praktiken.

Djurförsök ska alltid godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. I dagsläget beviljas i princip alla ansökningar (99 procent). Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren.

I Sverige utsätts djur för gifter, droger, rökning och olika ingrepp. Djur genmanipuleras och föds till att utveckla sjukdomar som exempelvis diabetes och cancer. I ett aktuellt försök, vars syfte är att undersöka sambandet mellan fetma och diabetes typ 2, tvingas råttor springa sig utmattade. Därefter tar man upp till 21 blodprover från ögonhålan.

Det är inte bara den etiska aspekten som behöver diskuteras. Forskning på djur kritiseras ofta för bristande tillförlitlighet. Läkemedel måste gå igenom en rad djurförsök och därefter kliniska tester på människor innan de släpps på marknaden. Men hela nio av tio (!) läkemedel dras tillbaka när de nått de kliniska testerna därför att djurförsöken helt enkelt varit missvisande. Antingen saknar de effekt eller också är ämnena skadliga. Vi vet inte heller hur många substanser som egentligen hade kunnat hjälpa människor, men som aldrig når dit eftersom de inte går igenom djurförsöken. Metoder med odlade mänskliga celler eller datamodeller kan upplysa om ett ämnes lämplighet i ett tidigare skede, då de är anpassade till rätt art.

Att hålla djur för forskning är dessutom tidskrävande och dyrt. Även om det behövs ekonomiska investeringar för att utveckla och validera nya metoder, skulle sådana i längden spara in enorma summor.

Med detta i åtanke blir det uppenbart att djurförsök tillhör gårdagen. Nederländerna är det första landet som antagit en handlingsplan för att fasa ut många av sina djurförsök till år 2025. Man efterlyser nu samarbete med andra länder. Här kan Sverige fylla en viktig roll! Djurens Rätt uppmanar Sverige att utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök samt handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Alla kan påverka genom att skriva under uppropet på Djurens Rätts hemsida, där det dessutom finns mer fakta i ämnet. Låt oss visa att vi önskar vara ett land som ligger i framkant inom såväl forskning som etik.

ANNIE KARLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

De olyssningsbara

FEGHET. ”Varför tycks svenska väljare anse att detta är okej?” Ola Sturesson
0 0kr