Inga barn ska fängslas

Debatt/Samhälle
Foto: Cocoparisienne / Pixabay.com

FÖRVAR. I somras reagerade många svenskar på de fängslade barnens skrik från amerikanska förvar vid gränsen till Mexiko men tyvärr är det inte bara USA som fängslar barn. Även i Sverige finns det inlåsta barn. Förra veckan släppte Röda Korset rapporten Barn i förvar. Rapporten visar att minst 57 barn togs i förvar 2017 och att det finns stora brister i rättstillämpningen när barn tas i förvar. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att det omedelbart måste bli förbjudet att fängsla barn.

 

 

Debattsugen? Skicka bidrag till

När Migrationsverket misstänker att en vuxen eller ett barn som fått avslag på sin asylansökan kommer att försöka undvika deportationen kan det leda till att Migrationsverket beslutar att sätta personen i förvar. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att det är oacceptabelt att asylsökande till skillnad från andra människor i Sverige kan frihetsberövas utan att de är misstänkta eller dömda för brott eller anses vara en risk för sin egen eller andras hälsa.

De flesta barnen som lever inlåsta i förvar bor med sina familjer, men även ensamkommande barn har satts i förvar. Vuxna kan frihetsberövas i månader och barn kan låsas in i dygn. Detta gör att frihetsberövandet kan leda till att barnen skiljs från sina föräldrar vilket strider mot artikel 9 i barnkonventionen, vilken säger att ett barn inte ska skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa.

Röda Korsets nya rapport visar på stora brister i rättstillämpning när det gäller frihetsberövande av barnen. Principen om barnets bästa har inte tillämpats i 33 procent av besluten vilket strider mot barnkonventionen, liksom svensk lag och EU-rätt. Artikel 37 i Barnkonventionen säger att frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Samtidigt visar rapporten Barn i förvar att alternativ till förvar inte ens övervägts i 38 procent av fallen.

Fortsätt

 

Uppsikt är ett alternativ till förvar som innebär en skyldighet att på utsatta tider infinna sig hos Migrationsverket eller polismyndigheten. Detta alternativ används dock bara för 20 barn, medan 57 barn låstes in i förvar. Rapporten avslöjar även att i mer än 96 procent av besluten finns det ingen proportionalitetsavvägning mellan statens intresse av att ta barn i förvar och det ingrepp beslutet inneburit för barnet i fråga. Den samlade bilden är att beslut om att sätta barn i förvar tas godtyckligt och på svaga juridiska grunder eller helt utan stöd i lag. Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att alla deportationer av barn måste upphöra och att det därmed inte finns någon anledning till att fängsla barn. Tills alla deportationer har upphört menar förbundet att uppsikt uteslutande ska tillämpas.

Att låsa in ett barn är en stor inskränkning av barnets rättigheter och har en djupgående negativ inverkan på barnets hälsa och utveckling. Många barn berättar att de tvingats bo med vuxna människor de inte känner, fått bristande information och behandlats dåligt av personal. Under 2017 var tidningarna fyllda med rubriker om barn som övervägt självmord, försökt eller faktiskt tagit sina liv medan de suttit i förvar. Nu är rubrikerna borta men de fyllda förvaren är kvar.

Rädda Barnens Ungdomsförbund kräver att inga fler barn sätts i förvar och att alla utvisningar av barn upphör. Barn ska vara fredade!

 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE VENDELA CARLFJORD
VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE PETTER MARTINSSON

Rädda Barnens Ungdomsförbund

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

Gå till Toppen