Barns integritet trumfar föräldrars religionsfrihet

Debatt.
Bild: Geralt / Pixabay.com

RÄTTIGHETER. “Om våra kroppar är värda ett starkt skydd så borde inte små pojkars kroppar vara ett undantag”, skriver Humanisternas ordförande David Rönnegard som är starkt kritisk till omskärelse av pojkar.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Är det lagligt om jag ber en läkare eller religiös företrädare klippa av mitt barns öronsnibb? I Sverige är svaret nej. Däremot är det tillåtet om det gäller förhuden på en pojke. Humanisterna menar att detta inte är förenligt med barns rätt till kroppslig integritet.

Det är svårt att ställa sig utanför den religiösa och kulturella kontext man själv tillhör. Att vara kritisk till kroppsliga ingrepp utförda på personer som inte har samtyckt, till exempel barn, borde dock alla vara.

Humanisterna anser att små barns öronsnibbar och förhudar ska få sitta kvar. Att det första är förbjudet och det andra är tillåtet i Sverige är på grund av förhudens historiska betydelse hos erkända religioner. En gammal sedvänja behöver dock inte vara rätt eller rimlig. Omskärelse är ett smärtsamt icke-medicinskt motiverat ingrepp som oåterkalleligen förändrar pojkens kropp och är inte förenligt med en samtida syn på kroppslig integritet.

I vissa fall väljer föräldrar att omskära sina barn även utan religiös eller medicinsk grund. Detta är ett lika stort angrepp mot barnets kroppsliga integritet. Oavsett föräldrarnas motivering så har barnet inte gett sitt samtycke till att hans kropp förändras.

I Sverige hyser de flesta stor aktning för kroppslig integritet. Vi lär förskolebarn att säga ”stopp min kropp” för vi anser det viktigt att barn ska få sätta sina egna gränser för vad andra människor får göra med deras kroppar. Det finns även politisk och samhällelig konsensus om vikten av att få bukt med sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har en samtyckeslagstiftning eftersom vi säger oss värna den kroppsliga integriteten. Likaså är landet enat kring aborträtten utifrån kvinnans rätt till sin egen kropp. I Sverige har vi tänkt rätt mycket på individens rätt till sin egen kropp. Varför ska just pojkars kroppsliga integritet vara mindre försvarbar än flickors, kvinnors, och mäns? Om våra kroppar är värda ett starkt skydd så borde inte små pojkars kroppar vara ett undantag.

Det är inte rimligt att hävda att små pojkar har uttryckt en egen religiös vilja.

I dagens lagstiftning (2001:499) ”om omskärelse av pojkar” står det ”Ett ingrepp får inte utföras mot pojkens vilja”. Detta indikerar att lagstiftarna anser att samtycke är nödvändigt. Men det är inte rimligt att hävda att små pojkar har uttryckt en egen religiös vilja, eller möjligheten att bestrida det kroppsliga ingreppet.

När Barnkonventionen nu har blivit svensk lag vill Humanisterna åter föreslå att införa en åldersgräns för omskärelse. Åldersgränsen ska sättas vid en ålder då barnet är moget nog att själv ge sitt informerade medgivande.

Detta förslag har väckt kritik från religiösa företrädare. Våra meningsmotståndare utgår från att barns bästa är en religiös gemenskap med föräldrarna, helt på föräldrarnas villkor. Pojkars kroppsliga integritet får kliva åt sidan. Omskärelsen är en central rit för många judar, och många muslimer, bland andra. Vikten av riten gör debatten extremt känslig. Det är här vuxnas religionsfrihet hamnar i konflikt med barns kroppsliga integritet.

Opulens Global

Du har väl inte missat Opulens Global?

Av landets åtta riksdagspartier så är två, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, emot omskärelse av pojkar. I ett sekulärt land som Sverige är det besynnerligt att det är den politiska skalans två ytterligheter som tycker att barns kroppar ska skyddas mot icke-medicinska ingrepp. Detta trots att en överväldigande majoritet av svenska folket är emot omskärelse av pojkar (DN, 22/12/2019).

I en situation som denna, där föräldrars rättigheter står mot barnens, kan det framstå som svårt att veta var gränsen mellan dem ska gå. Då små barn inte kan ge sitt informerade medgivande anser Humanisterna att barnen är i större behov av skydd, och därför är det tydligt att gränsen åtminstone går vid deras kroppar. Att tillåta permanenta och icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn försummar vår skyldighet att skydda deras kroppsliga integritet. Vi står på barnens sida. Vi vädjar till våra politiker att göra det också. Inför en åldersgräns.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
DAVID RÖNNEGARD
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr