Antidemokrater i ledningen för miljonprojekt mot extremism

Debatt/Samhälle.

 

DEBATT. I regeringens och Alliansens  nya överenskommelse om åtgärder mot terrorism finns ett demokratikriterium vid offentlig bidragsgivning och kommunerna blir skyldiga att genomföra en grundligare prövning. I ledningen för Malmö Stads nya miljonprojekt mot extremism finns dock krafter som är allt annat än demokratiska.

“… sharias lagar kan inte upphävas i ljuset av exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, som en del kanske önskar sig”, står det på Islamakademins hemsida. Islamakademin och dess grundare, imamen Salahuddin Barakat sitter i ledningsgruppen för Malmö stads senaste projekt mot våldsbejakande extremism, Safe SpaceMed 12 miljoner kronor från Arvsfonden skall projektet “Safe Space nå ungdomar i riskzonen för radikalisering genom samarbete med exempelvis skolan.”

Barakat leder den sunnitiska koranskolan Islamakademin i Malmö och de ser sig som den sanna uttolkaren av islam enligt metoder nedärvda från Profetens tid. Metoden Islamakademin använder kallas i dagligt tal för salafism. Salahuddin Barakat återfanns även i ledningen för Malmö stads tidigare projekt mot våldsbejakande extremism, “projektet Våra liv”. Ett projekt som avbröts i vintras sedan Malmö stads revisorer upptäckte brister i ekonomin samt att projektet inte lyckats nå radikaliserade ungdomar. Våra liv skulle mellan åren 2016- 2018 ha fått sammanlagt 14, 5 miljoner från Arvsfonden samt ytterligare 4, 4 miljoner kronor från Malmö stad.

Bristerna i Våra liv hindrade inte Malmö stad att fortsätta med projektet, men nu under det nya namnet Safe Space. Två månader efter att Våra liv lagts ned, beviljade Arvsfonden 12, 5 miljoner kronor till Safe Space. En granskning av Islamakademins uttalanden och poddföreläsning visar att deras åsikter strider mot både Malmö stads värdegrund, läroplanen och socialtjänstlagen. Akademin skriver att muslimer skall umgås med likasinnade och att skilsmässa skapar en djup psykologisk skada hos barnet.

När Barakat håller en föreläsning om barnuppfostran i Skärholmens moské, presenteras han som den sanna uttolkaren av sharia i rakt nedstigande led från profeten Muhammed. På föreläsningen varnar Barakat föräldrarna för skolan, som övertagit den fostrande rollen och infört musik, darwinism och genuspedagogik. ”Lärarna i skolan säger till barnen, att skulle din mamma eller pappa göra så, då kommer du att säga till oss. Detta sker väldigt mycket och väldigt ofta”, säger Salahuddin Barakat på föreläsningen. Barakat försvarar uttalandet från föreläsningen med att man i princip utan grund misstänkliggör föräldrar och pekar ut dem som potentiellt hot.

Här bryter Barakt mot socialtjänstlagen som tydliggör att all skolpersonal har anmälningsskyldighet när barn far illa. Barakats åsikter om genuspedagogik står också i strid mot Skolverket som anger att undervisningen ska motverka traditionella könsrollsmönster. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt, står det i läroplanen. Efter att ha skrämt upp föräldrarna på Skärholmens moské med den svenska skolans jämlikhetsivrande, berättar Barakat med glädje att genuspedagogik är någonting som kommer att misslyckas.

Islamakademin kritiserar homosexualitet som enligt dem bryter upp traditionella familjekonstellationer. ”En mentalsjuk person med ett tvångsmässigt begär att tända eld på hus har givetvis ett särskilt hinder att övervinna. En man eller en kvinna med starka homosexuella begär står inför samma utmaning”, stod det tidigare på Islamakademins hemsida. Salahuddin Barakat försvarar artiklarna med att det fanns behov av ett ickekonventionellt perspektiv som kunde bidra till att nyansera diskussionerna dessutom är tolkningen missvisande. “Artiklarna var inte skrivna av Islamakademins representanter och därför kan vi inte ta något ansvar enligt vår disclaimer”, säger Salahuddin Barakat i ett mail till mig.

Nej, det går inte att misstolka artiklarna. På 17 ställen i artiklarna omnämns homosexualitet och då enbart i starkt nedsättande ordalag. Samma artiklar återfinns även på andra islamiska föreningar, där Barakat antingen är medarbetare eller lärare. Efter att jag kontaktat Salahuddin Barakat, har artiklarna tagits bort från Islamakademins hemsida men skärmdumpar finns sparade även av publiceringarna där.

Salahuddin Barakat har ett viktigt uppdrag från Malmö stad, att stoppa rekrytering till våldsbejakande grupper. Därför blir det lite märkligt när han lägger skulden för extremism på de politiker han är satt att samarbeta med. I en debattartikel varnar Barakat för att uteslutningen av de miljöpartistiska politikerna Mehmet Kaplan och Yasri Khan, “gav förödande signaler till unga troende muslimer”. I debattartikeln skriver Barakat också att man “bör vara särskilt aktsam för detta i dessa tider när våldsbejakande grupper som IS letar rekryter på global skala”.

Jag ser det som anmärkningsvärt att en person i ledningen för ett projekt mot extremism skyller rekrytering till IS på ett av Sveriges minsta partier. Det blir än märkligare när Barakat målar upp samma undergångstämning, som återfinns i de extremistmiljöer han är satt att motarbeta. “Vi ser med bestörtning på den utveckling som det politiska ledarskapet styr Sverige mot”, avslutar Salahuddin Barakat debattartikeln.

I början av juni i år presenterade regeringen tillsammans med Alliansen sin överenskommelse om åtgärder mot terrorism. Kommunerna ges en viktig roll när särskilda Nationella insatsteam mot extremism startas och stödet till avhoppare stärks. Insatsteamen ska inriktas mot kommuner där det finns problem med radikala individer. Ett tydligt demokratikriterium införs vid offentlig bidragsgivning och kommunerna blir skyldiga att genomföra en grundligare prövning, står det i överenskommelsen.

Hur regeringens överenskommelse påverkar Malmö stad och deras nya projekt Safe Space, återstår att se. Stadens förra projektet misslyckades med uppdraget att nå de radikaliserade ungdomarna och ledningsgruppen består till stor del av samma personer. Malmö stad försvarar dock Salahuddin Barakat och säger att de fått en god förklaring kring yttranden på poddföreläsningen och i artiklarna. ”Vi ser ingen anledning att betvivla Salahuddins beskrivning av detta, svarar Per- Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör för Malmö stad”, när jag mailar honom.

Anders Hermansson

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr