Öppenhet är viktigare än trygghet

Global.
Fotograf: Louis Reed via Unsplash. Redigerat av Opulens

VÄRLDEN. I sin senaste bok Öppen/Sluten – Hur människan skapar och förstör framsteg skriver Johan Norberg om vikten av fortsatt öppenhet och mellanmänskliga samarbeten. Norbergs budskap är att vi behöver lära oss från vår mänskliga historia om vår planet ska kunna vidareutvecklas i fredligare riktning.

Öppen/Sluten. Hur människan skapar och förstör framsteg.

Av Johan Norberg

Volante

För några år sen skrev den borgerliga skribenten Karin Pihl att en ny åsiktskorridor hade uppstått i Sverige där trygghet hade ersatt öppenhet. I den tidigare liberalkonservativa Alliansen var öppenhet  en kärnvärdering med sikte på att Sverige skulle liberaliseras både ekonomiskt och socialt samt utvecklas i en mer kosmopolitisk riktning. Men sedan 2015 och flyktingkrisen har retoriken och tonen förändrats till den grad att man likt Ann Heberlein på allvar anser att trygghet är viktigare än frihet, vilket är fallet i diktaturer som Kina.

Genom historien har människan ofta reagerat på upplevda hot som sjukdomar och terrorism utifrån metoder som baserats på isolering, slutenhet och rädsla. En intellektuell som vill få fler tänka om och vara optimistiska är liberalen Johan Norberg. I sin senaste bok Öppen/Sluten – Hur människan skapar och förstör framsteg beskriver Norberg hur vår samtid, präglad av fenomen som Brexit och Trump, har sina historiska likheter och paralleller.

Boken är intressant bland annat eftersom den fångar 2020 års mest omtalade ämne, det vill säga Coronapandemin. Som läsare får man reflektera över saker som att den nuvarande pandemin hanteras bättre och mer effektivt jämfört med tidigare exempel. Allt, enligt Norberg, tack vare forskning och framsteg.  

Kärnbegreppet i boken är öppenhet där författaren menar att det inte handlar om någon gränslöshet. Istället poängterar Norberg att öppenheten handlar om transparenta och oberoende institutioner som universitet, domstolar och handelsavtal. Samt att öppenhet är lika med öppen debatt och utbyte av idéer som ska ställas, prövas och diskuteras mot varandra. Författarens påpekar att antika civilisationer i Europa och Asien var framgångsrika just under perioderna när styren byggde på att fler människor skulle inkluderas, involveras och samarbeta.

Opulens Facebook

Follow Opulens Global on Facebook HERE!

En annan viktig del i boken är författarens fokus på människans natur, psykologi och beteende. Det märks att Norberg gått igenom mycket forskningslitteratur, som den moralpsykologiska, för att beskriva varför människan gör som hen gör i samband med olika upplevda risker, problem och utmaningar. Här återges olika exempel från experiment. Som i fallet med studenter vilka ser sig själva som toleranta men efter att ha blivit utsatta för olika påfrestningar uppvisar mer intolerans mot homosexuella och andra minoriteter.

De psykologiska, fysiologiska och biologiska aspekterna som författaren tar upp bygger till en stor del på referenser till forskare som Karen Stenner, känd för boken The Authoritarian Dynamic. Enligt Stenner har människan medfödda auktoritära tendenser och beteenden. I grunden föredrar människan likformighet före pluralism, repression före ödmjukhet och ofrihet före frihet i samband med upplevda faror.

Norberg tillämpar den forskningen även för att förklara varför våra upplevelser och åsikter om handel, flyktingar och terrorism ofta är osanna eller överdrivna. Det är viktiga inslag i boken, bland annat med tanke på den rådande debatten kring invandring och brottslighet som ofta bygger just på överdrifter, myter och felaktiga antaganden. Författarens viktiga budskap är att öppenheten och globaliseringen är viktiga även för att dämpa och också komplettera människans lokala, irrationella och ofta hysteriska natur.

En av bokens främsta styrkor är just att den skapar förståelse för hur globaliseringen, samhällsförändringar och människans beteenden hänger samman, samt vad som kan göras bättre. För Norberg är inte bara beskrivande utan ger flera förslag på förändringar som behovet av ekonomisk basinkomst (negativ inkomstskatt), grönare marknadsekonomi och samtalsdemokrati. Frasen “tänk globalt, agera lokalt” är en röd tråd genom boken.

Med tanke på hur samhällsdebatten i Sverige idag präglas av populism, pessimism och nostalgi i högre grad än före 2015 är Norbergs senaste bok ett viktigt tillskott för att erbjuda alternativ på bättre lösningar och ljusare framtid. Öppenheten är vår styrka i universell mening eftersom människan inte bara är tribalistisk utan också en samarbetande varelse.  Även om vi som varelse ofta är motsägelsefulla i våra ambitioner och resonemang så står det faktiska valet för framtiden mellan öppenhet och slutenhet. Genom historiska lärdomar och förståelse för vår natur har vi därmed förmågan att medskapa en värld där ännu fler kan leva i fred, välstånd och hållbarhet.

Gillade du vår artikel? Du kan stödja författaren via:

PayPal: lauvlad89@gmail.com
Seeds: vladlausevic
Bitcoin:

Vlad-Bitcoin
Vladan Lausevic
Vladan Lausevic
vladan.lausevic@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Global

The parrot

I live in a cage, and I have lived in it for
0 0kr