Vi kan skapa en hållbar och rättvis transportnäring

Debatt/Samhälle.
Foto: Peter H

TRANSPORT. Regeringens förslag till ny vägskatt gör det svårt för chauffören att utföra sitt arbete på ett lagenligt sätt, skriver James Brocka, partisekreterare för Socialliberalerna.

Det finns en gräns för när någon måste sätta ner foten och säga ifrån mot åtgärder som skjuter i en verksamhet i sank, dessutom en livsviktig företagsnäring som påverkar alla i vårt land.

Regeringens senaste förslag till ny vägskatt äventyrar chaufförens möjlighet att utföra sitt arbete på ett trafiksäkert och lagenligt sätt. Till detta kan vi lägga beslut om att ”fasa ut” antalet utbildade trafikpoliser inom tung trafik genom att låta dessa övergå i lokala organisationer. Allt det här föranleder detta både personliga och politiska ställningstagande för bättre villkor, hållbar miljöutveckling, rättvis konkurrens och fler arbetstillfällen i Sverige.

I snart trettio år har jag varit verksam inom Europas transportnäring och delvis, tråkigt nog, bidragit till dess tvivelaktiga utveckling. Med erfarenhet och insikt i frågan säger jag att rådande transportpolitik är i akut behov av direkta operativa åtgärder. Genom åren har teknik öppnat upp för bättre utnyttjande av ledig kapacitet och därmed lägre utsläpp och färre tommil. Samma teknik har tyvärr även bjudit in lycksökare och dagsländor i en bransch som genomgår en negativ förändring framför våra ögon utan att någon reagerar.

Personer i beslutsfattande ställning är inte sena att utnyttja detta. Problem med kör- och vilotider är inget nytt, cabotage och lastoptimering är inget nytt, företags och enskildas regelbrott är inget nytt, det sker varje dag, varje timme. Nytt är däremot att brotten får fortgå ostraffade och att ingen lyfter på ögonbrynen när ingen hålls ansvarig trots att både polis och tulltjänstemän får ingripa.

Etik, moral och företagande med individen i fokus har fått stå tillbaka för slutkonsumenternas begär till kortare ledtider, fler avgångar, större urval och högre krav på lägre priser med maximal service utan avvikelser. På nittiotalet ville uppdragsgivarna/transportbeställarna och transportleverantörerna ha ett givande samarbete och långsiktigt utveckla sina verksamheter tillsammans. Vi fick vara med och skapa ett nytt Transporteuropa i det nya EU och gladdes åt alla förenklingar och möjligheter till bättre affärer. Vi fick tyvärr också uppleva kriserna i Baltikum och på Balkan, den svenska bankkrisen vid millennieskiftet och en kraftig reducering av tillgängliga fordon under en längre tid.

Vi ser att ny teknik gör det möjligt att utveckla kompetens och mänskligt kapital. Men vi ser också att man inte drar sig för att utnyttja andra samt tänja och göra vidlyftiga tolkningar av avtalsregler för att vinna fördelar och ”billigare” lösningar. Vad har vi då vunnit med all denna ”utveckling”, och vad är ”billigt”? Vill vi eftersträva ett samhälle där man systematiskt utnyttjar den billigaste arbetskraften, utan att tillse att befintliga lagar följs, och där det kortsiktiga tänkesättet skapar en skev och oetisk marknad? Givetvis måste vi väga in frågan om rättvis konkurrens och hållbara arbetsförhållanden för mannen/kvinnan bakom ratten.

Utan lastbilen stannar Europa. Men utan regler och lagar blir det snabbt anarki och “endast den starkaste överlever” den nya ledstjärnan.

Behovet av kontroller och/eller poliser är stort och det finns samhällsfördelar med hur man arbetar inom både GAD och GITD. Genom liknande arbete på våra vägar får man även en positiv miljöaspekt och behovet av investeringar på grund av landsvägsslitage kan avsevärt reduceras. De pengar som frigörs genom denna besparing kan läggas på järnväg och övrig transportinfrastruktur.

Vi måste ta till vara den allmänna kunskapen i branschen. Förutom den kunskap som finns hos branschbolag finns det åtskilliga enskilda rapporter, utredningar och analyser som alla pekar på samma sak: Följ de lagar och regler som redan finns, de är tillräckliga om de efterlevs!

Vidare:

Se över hur bemanningsföretag i EU med verksamhet i Sverige efterlever arbetsmarknadsmässiga lagar och regler.

Se över näringsdepartementets arbete med intermodala noder i det svenska godstransportsystemet, som är ett hinder snarare än ett verktyg för att skapa europeisk konkurrens för mer omfattande miljötransporter.

Inför trafikinspektörer i Sverige för att avlasta polis och tulltjänstemän som behöver prioritera övrig verksamhet.

Se över möjligheten att använda DUO-ekipage i våra sydsvenska korridorer, eftersom både vägar och broar är kapabla att hantera belastningen. Detta framgår av de testresor som ett holländskt bolag utfört mellan Skåne och Stockholm.

Satsa på hållbara miljövänliga åtgärder som främjar svensk transportnäring och som bidrar till anpassad konsumtion och fler arbetstillfällen och som visar att Sverige inte tvekar att ta täten i EU när det gäller en rättvis och hållbar transportnäring.

Färre fordon med bättre kapacitet sänker transportkostnaderna och reducerar emissionerna. Bättre utbildad personal sänker antalet dödsoffer i trafiken. Rättvisa förhållanden stärker den enskilde och företagsklimatet i Sverige och bidrar till en hållbar näringsverksamhet i Sverige och i EU.

Sverige kan inte tveka att ta täten i EU när det gäller den viktiga verksamhet som sätter mat på våra bord och som fyller våra hem med varor från olika delar av vår värld.

JAMES BROCKA
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr