Abstrakt men angeläget om gängkriminalitet

Litteratur.
Det handlar om att få ungdomar in på en annan väg, bort från droghandel, dödsskjutningar och sprängdåd. Collage: C Altgård / Opulens.

INBLICK. ”Boken ger en sällsynt viktig inblick i livet som gängkriminell”, skriver Bo Bjelvehammar som läst Bland bröder och fiender.

Bland bröder och fiender – Om gäng, manligheter och avhopp
Av Torbjörn Forkby, Jari Kuosmanen och Henrik Örnlind
Bokförlaget Daidalos

Gängfrågan är ständigt aktuell, både i medier och i det offentliga samtalet. Några tiotal år tillbaka i tiden handlade det framför allt om grupperingarna kring Hells Angels och Bandidos, om subkulturer med egna normsystem och egen rättskipning. Nu är det andra grupper, som bygger sin makt på hot och våld; inslagen av våldsamma uppgörelser, skjutningar och narkotikahandel är vanliga.

Tre forskare i socialt arbete anlägger här ett annat perspektiv; de ställer frågor om vilka, som söker sig till gängen, vad de söker efter och så kärnfrågan – hur ser deras avhoppsprocesser ut. De ger livsberättelser ur de kriminellas perspektiv, de samtalar med ett tjugotal personer som har kopplingar till brottslighet och våldsbejakande extremism.

Samtidigt gör de ett fyrtiotal intervjuer med personer som befinner sig i olika skeden i avhoppsprocessen. Livsförändringar kring exitprocesser är en central fråga i framställningen. Det handlar om hur individer söker vägar bort från brottslighet, på samma sätt som ungdomar på 90-talet lämnade motorcykel- och gatugäng. Liksom nu om att få ungdomar in på en annan väg, bort från droghandel, dödsskjutningar och sprängdåd.

Nu ska inte problemet förstoras, de flesta unga som växer upp i områden med lokala gäng ansluter sig inte till dem, de flesta som ansluter sig lämnar också gängen efter en tid. Det betyder inte att problemet ska underskattas, många som ansluter sig är mycket unga och hinner ställa till stora problem för många, under sin kriminella karriär.

Nu finns det något kittlande och lockande i att tillhöra en gruppering som erbjuder en annan verklighet. De som kommer nya till gängen, saknar ofta en trygghet och en tillhörighet i sin familj, de fungerar inte i skolan, de navigerar ofta mellan olika sammanhang. Inte sällan möter de i sin vardag fattigdom och våld och de upplever en stark frustration över att inte nå ekonomiskt välstånd och en god social status. Då blir en ny grupp, en ny tillhörighet, en form av trygghet.

Väl inne i gängen möter de en annan verklighet, än den de hade förväntat sig, inom gängen finns ojämlika relationer och hela tiden finns fienden där, konkurrerande gäng, som innebär både konflikter och uppgörelser. I detta ingår ett stort mått av våld, i detta finns något större, att stärka sin egen självkänsla och uppvärdera sin manlighet.

Till detta att tillhöra ett gäng kommer ansträngda relationer med familjer, återkommande fängelsevistelser och hela tiden en närvarande rädsla och osäkerhet.

Boken ger en sällsynt viktig inblick i livet som gängkriminell, det är ingen lättillgänglig sakprosa, snarare en vetenskapligt omständlig och torr framställning; för den som vill fördjupa sig inom ämnesområdet finns det en referenslista på femton sidor.

Och så detta med avhopp, vilket inte är en enkel process, vilket ofta kräver ett omfattande stöd. Att helt förändra sitt liv, att skapa nya relationer och värdesystem, att förändra sin identitet och manlighet. Det öppnar sig en ny värld, där individen ska fungera på arbetsplats, i en familjerelation med egna barn och dessutom i andra sammanhang fungera utanför gängets ofta falska trygghet och gemenskap. Det gäller att lämna en subkultur med egna spelregler, för någonting helt annat, en process av restrukturering av identitet och manlighet, som det heter i boken.

Som sagt tidigare, det är en sval och stundtals abstrakt skildring, med en analytisk inriktning och ett lösningsorienterat sätt att diskutera. Det är en angelägen bok, för framför allt politiker och verksamma människor inom arbetsfältet.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr