Liv i Kosmos: ”Helvetesläran”

Underskruvat.
Livet på planeten Sata666 är tufft. Här visas centralgestalterna Mefini och Satanus så som Igor Wombolowski gestaltar dem. (Illustration/copyright: Igor Wombolowski)

RYMDCIVILISATIONER. Opulens har köpt rättigheterna till artiklar av Max Melgar ur den populärvetenskapliga tidskriften Liv i Kosmos. Den här veckan berättar han om Sata666, en verkligt diabolisk planet.

Jorden har i fråga om såväl storlek som liv en tvillingplanet – Sata666 – som befinner sig 199 miljoner ljusår från vår planet; närmare bestämt har den sin hemvist i de yttre områdena i dvärggalaxen Lilla magellanska molnet. Om den finns mycket skrivet men här har jag valt att redogöra för den dominerande ”världsreligionen” på planeten om vilken det finns egendomligt få artiklar. Nämnas ska först att uppgifterna som denna text är baserad på har inhämtats via en hemlig superlänk. Den kosmologiska och informationsrika datoröverföringen – som jag har fått privilegiet att ta del av – består av tusentals filer, och den som har lämnat uppgifterna är teologen Karl Mort som är född på vår jord men som sedan länge lever på Sata666.

Det som skiljer tvillingplanetens religiösa tro – som snarare är en avancerad form av kult fylld av sofistikerade liturgier – från vår planets religioner är att Gud har en mer undanskymd roll, om ens någon, och i stället är det Satanus och dennes son Mefini som har en central roll i de vilda berättelser som finns nedtecknade på pergamentliknande rullar. Vad gäller den heliga anden så finns det ingen sådan föreställning i den satanusistiska kulten men däremot har varje individ på planeten en svagt synlig och levande aura som därtill är verbal i så måtto att den har förmågan att telepatiskt föra etiska samtal (!) med den enskilda individ som uppbär auroran vilken den dessutom är djupt förbunden till.

Berättelserna i rullarna har inte alltid varit lätta att förstå sig på och skapar emellanåt meningsskiljaktigheter, men för 122 jordår sedan fann man i en kruka – till mångas glädje – ett antal apokalyptiska apokryftexter som till stora delar klargjorde innehållet i berättelserna. Klargörandet ledde till att rullarnas redogörelser blev stringenta, och idag anser teologer att i fråga om skarpsinne så är berättelserna helt överlägsna de fromma berättelser som man känner till från andra planeter. Karl Mort, som i grunden är katolik, har ivrigt och inte sällan i ett tillstånd av skräckblandad extas studerat berättelserna och han har därtill haft tusentals samtal med planetens invånare, som för övrigt har en rödlätt hud. Som forskare i ämnet utomjordisk teologi har han systematiskt gått igenom berättelserna och upprättat en förteckning över alla de satanusverser som förekommer rikligt i rullarna. Här vill jag bara inflika att Karl lärde sig språket på planeten Sata666 – inferniska – på bara sju jordmånader och det har visat sig – enligt den senaste dataöverföringen – att en aura, till Karls stora förtjusning, håller på att växa fram runt hans huvud.

Man kan sammanfattningsvis säga – enligt Karl – att planetens teologi går ut på att Sonen Mefini, som även denne har en aura runt huvudet, står i en ständig andlig konflikt med den hornprydde och diaboliske Fadern. Mefini hävdar bestämt individens suveränitet är okränkbar och att invånarna på planeten Sata666 har all rätt att välja goda handlingar eftersom det är den yttersta beviset på att de är fria, och konsekvensen av detta förhållande är att man inte kan förebrå de invånare som väljer just det goda. Faderns åsikt är däremot mer sträng och auktoritär, och därtill fördömande och denne ser gärna att invånare som begår goda handlingar bör kastas in i den eviga brasan.

Sonen Mefini för dagligen telepatiska samtal med sin aura och tillsammans lyckas de problematisera de etiska grundvalar som faderns helveteslära vilar på, vilket Fadern ogillar djupt då denne med sin bergfasta helvetesföreställning menar att det är just tänkandet – den ovana som består i att intellektualisera – som är grunden till förvirring, splittring och kaos. För Fadern är elden det som renar och förbränner allt otyg som har med godhet att göra; om han fick bestämma så borde allt brinna på planeten Sata666 och med den aska som blir kvar skulle man kunna skapa en grogrund för en riktig och kraftfull ondska.

Karl Mort avslutade sitt senaste elektroniska meddelande med följande rader:

”Bäste Max, än så länge håller Sonen Mefini stången mot sin hetlevrade Fader, och Sonen har hotat Fadern med att helt bryta med denne, vilket har fått Fadern att på sistone tona ner sina påståenden om att helvetet är det riktiga paradiset.”

MAX MELGAR
info@opulens.se

 

Anmäl dig här för att bevaka Max Melgars artiklar:

 

 

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr