Behöver samhällsvetare mer mattehjälp?

Sponsrat
Bild: Gerd Altmann

I SAMARBETE MED ALLAKANDO. Matematik är ett av skolans viktigaste kärnämnen, men trots detta har svenska elever över tid haft sämre matematikresultat än elever i jämförbara länder. Elever som läser samhällsvetenskapsprogrammet har sämre resultat i matematik än elever på i princip alla andra högskoleförberedande program, varför är det så?

Det pågår en ständig debatt om svensk skolas uppdrag, vilka ämnen som ska ingå och vilka ämnen som inte ska ingå. Men en sak är ostridig – det är viktigt att eleverna på de flesta programmen läser matematik i både grundskolan och gymnasiet. Matematik behövs i alla yrken och därför läser alla elever minst en kurs i ämnet i gymnasieskolan. Men även om alla elever läser matematik – så innebär inte det att alla elever får tillräckliga kunskaper i detta viktiga ämne.

Samhällsvetarna har sämre matematikresultat, med samma mattelärare

Eleverna som läser samhällsvetenskapsprogrammet brukar generellt sett ha svårare med matematiken. Skolverkets statistik visar att samhällsvetenskapsprogrammet har näst lägst betygsresultat i kursen matematik 1 – efter estetprogrammet. Det är problematiskt på många sätt, inte minst för att många samhällsvetenskapliga yrken som statsvetare, utredare och handläggare ofta kräver kunskaper i ekonomi, statistik och matematik, dessutom kräver flera statsvetenskapliga utbildningar att eleverna har läst ända upp till matematik 3 på gymnasiet.

Omgivning och vänners intressen kan påverka intresset för matte

Det kan finnas flera tänkbara orsaker till att eleverna på detta program presterar sämre i ämnet, en tänkbar anledning kan vara gruppdynamiken, om man väljer ett program där det är få som har ett starkt intresse för just matematik, så kan det vara svårt att själv få upp något brinnande intresse för ämnet.

Många vänder resultaten med hjälp av aktörer såsom mattehjälp från Allakando

På senare tid har det blivit allt vanligare att elever som både har svårt med matematiken och de som vill nå toppbetydget att söka professionell mattehjälp. Allakando är en av de största aktörerna på marknaden som erbjuder mattehjälp. Många elever som läser samhällsvetenskapsprogrammet, samt andra program, vänder sig till Allakando för att få mattehjälp av en kunnig privatlärare.

Mattehjälp innebär en möjlighet att få svåra begrepp och metoder i matematiken förklarade för sig, men det innebär också att man blir tvungen att ta tag i sina studier då man avsätter tid med en av Allakandos privatlärare. Företaget har även en avdelning, SmartStudies mattehjälp, som har särskild kompetens i att undervisa elever i både matematik i kombination med förbättrad studieteknik. Arbete med en mattelärare ger resultat, 9 av 10 av eleverna som får mattehjälp av Allakando och Smartstudies höjer sina betyg.

Bättre för samhället med hjälp i matematik från en duktig lärare

Vid sidan av att det finns stora fördelar för individen att skaffa mattehjälp, så innebär det även stora fördelar för samhället som stort. Föräldrarnas utbildningsnivå har idag mycket stor inverkan på elevernas resultat i matematik. Allakando mattehjälp och läxhjälp i stort bidrar därför till att utjämna skillnader mellan elevers hemförhållanden – alla elever ska ha möjlighet att bli duktiga i matematik oavsett vilka förkunskaper dina föräldrar har.

Mattehjälp fungerar även utjämnande på ett annat sätt, nämligen att elever som går i skolor med bristande undervisningskvalitet, kanske till följd av svårigheter att rekrytera behöriga matematiklärare, kan få hjälp med sin matematikundervisning av en privatlärare för att kunna nå målen. Alla elever kan mer än de tror och det ska vara elevens ansträngning som avgör hur långt den kan gå i matematik, inte gruppdynamik, inte vilken bakgrund deras föräldrar har och inte vilken skola de går i.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.