Den största satsningen på kulturområdet någonsin

Debatt/Samhälle.
“Ett öppet demokratiskt rum” (foto: Michal Jarmoluk)

KULTURPOLITIK. “Moderaterna skär ner kulturbudgeten med 400 miljoner, och prioriterar istället skattesänkningar. Det tror vi inte är bra för Sverige” skriver Gunilla Carlsson (s), vice ordförande i riksdagens kulturutskott.

 

Opulens har läst igenom riksdagspartiernas kulturprogram och gjort en valguide. Inför valdagen den 9 september upplåter vi också utrymme här på debattavdelningen för partierna att själva formulera sina kulturpolitiska idéer.
Guiden hittar du här >>
Hittills publicerade artiklar från partierna: 
Miljöpartiet: Ökad tillgång till kultur i hela landet

Socialdemokraternas kultursyn utgår från alla människors lika värde. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. Därför måste kulturen vara tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, till bildning och skapande.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar i budgeten för 2018 historiskt stora satsningar på bland annat trygghet, välfärd och jobb. Budgeten innehåller den största satsning på kulturområdet någonsin – en höjning med 745 miljoner kronor. Regeringens kulturbudget har barn och unga i fokus men innehåller också satsningar för konstnärer och kulturarbetare.

Biblioteken är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner, ett öppet demokratiskt rum där vi fritt kan låna böcker och söka information. För att öka tillgängligheten och utbudet för alla medborgare föreslår regeringen en ökning med 250 miljoner kronor 2018-2020 till biblioteken i hela landet, och för att främja kunskapen kring källkritik satsas ytterligare 25 miljoner kronor. Att ha tillgång till ett bibliotek är ytterst en demokrati- och jämlikhetsfråga och ett viktigt verktyg för integration och sammanhållning.

Ett nationellt Kulturskolecentrum inrättas vid Statens Kulturråd för att lyfta kulturskolans betydelse och vidareutveckling, och ett ytterligare permanent kulturskolekliv genomförs; 25 miljoner kronor 2018 och 40 miljoner kronor 2019 och framåt. Alla barn och unga ska ha chansen att pröva musikens, konstens och teaterns möjligheter. Vi fortsätter satsningen för att hålla nere avgifterna och öka kvaliteten i musik- och kulturskolan med ett årligt sökbart anslag på 100 miljoner kronor på Kulturrådet.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Fri entré på vissa statliga museer infördes 1 februari 2016 och museibesöken har ökat. Vi vill att fler grupper som idag inte besöker museer ska göra det, fri entré var ett första steg för att fler ska ta del av kulturarvet.

Professionella konstnärer har en nyckelroll i ett levande kulturliv, som skapare och förmedlare av kulturupplevelser men också som inspiratörer för och medaktörer i olika typer av kreativ verksamhet tillsammans med amatörer och publik. Vi socialdemokrater vill bidra till fler arbetstillfällen för professionella kulturarbetare genom att stödja kulturarrangörer ute i landet så att det finns fler scener och lokaler där kultur kan visas. Vi vill också att kulturarbetares kompetens ska kunna bidra till andra verksamheter, till exempel genom satsningar på kultur i arbetslivet och kultur i vård och omsorg. Under mandatperioden har vi utökat scenkonstallianserna, det arbetet vill vi fortsätta med.

Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och kultur av hög kvalitet. Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift. Mot detta står Sverigedemokraternas kultursyn som går ut på att styra, kontrollera och uppfostra kulturskapare, detta är något vi aldrig kan acceptera.

Politiker och tjänstemän måste klara av att balansera de övergripande målen för kulturpolitiken mot den konstnärliga friheten. Kulturen och konsten får inte bli föremål för kortsiktiga dagspolitiska och partipolitiska strävanden.

Moderaterna skär ner kulturbudgeten med 400 miljoner, och prioriterar istället skattesänkningar. Det tror vi inte är bra för Sverige. Vi socialdemokrater är övertygade om att kulturen är viktig för att öka sammanhållningen och minska klyftorna, därför satsar vi så att fler ska få tillgång till kultur och att kultur ska vara en viktig del i den svenska modellen.

I vårt valmanifest föreslår vi fri entré på regionala museer, höjda anslag till kultursamverkansmodellen för kultur till fler i hela landet samt ökat stöd till samlingslokaler i hela landet. Med en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering kommer vi att fortsätta arbetet med att kultur ska bli tillgänglig för fler – i hela Sverige.

GUNILLA CARLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr