Kemikalieförteckning inte bara för syns skull

Sponsrat.

Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du kunskap om de kemikalier som används i din verksamhet. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

För att du ska komma igång med att sammanställa en kemikalieförteckning kan du ta hjälp av den här lilla vägledningen. Vi berättar hur du går tillväga.

Innehåll

När du gör sammanställningen av din kemikalieförteckning ska du utgå från de kemiska

produkternas säkerhetsdatablad. I sin enklaste form ska en kemikalieförteckning innehålla följande. Dels produktens namn eller handelsnamnet (för blandningar). Dessa återfinns oftast på etiketten. En klassificering enligt den så kallade CLP-förordningen. Mängd (vikt). Användningsområde (var produkten finns inom verksamheten). Information om hälso- och miljörisker. Notera att Kemikalieinspektionen kan ha krav beroende på om det är förenklad eller utökad förteckning som gäller. 

Varför ska du göra en kemikalieförteckning?

Miljöbalken ställer krav på att du som verksamhetsutövare ska ha kunskap om de kemikalier som du hanterar, samt att du ska byta ut farliga kemikalier till mindre farliga kemikalier där det är möjligt. Det kallas för produktvalsprincipen. Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du kunskap om de kemikalier du använder i din verksamhet. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller ”Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll”, som ställer krav på att upprätta en kemikalieförteckning. För verksamheter som inte är anmälningspliktiga gäller ändå miljöbalkens krav på kunskap och att undvika farliga kemikalier. Kemikalieförteckningen är ett bra verktyg i arbetet med att uppfylla dessa krav. För att underlätta arbetet med kemikalier är det bra att utse en miljöansvarig i verksamheten. För anmälningspliktiga verksamheter är det ett lagkrav att en miljöansvarig ska finnas. Inom verksamheter med en gemensam administration för flera mindre enheter (till exempel kommunens skolor och förskolor eller en större kedja) kan en miljöansvarig hjälpa till ute på de enskilda enheterna.

Regelbundna riskbedömningar

Utöver att upprätta kemikalieförteckning är det viktigt att regelbundet genomföra riskbedömningar, vilket är en skattning av riskerna med hanteringen av kemikalier i verksamheten. Det är även viktigt att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget för att säkerställa att allt från egenkontroll i form av upprättande av kemikalier och riskbedömningar genomförs regelbundet, samt att all personal som hanterar kemikalier och farligt avfall har den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. 

Lycka till!

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.